Fiscaliteit - Aftrekbare Kosten

×

Error message

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in _menu_load_objects() (line 569 of /var/www/vh64204/1/raidillon-accounting.eu/includes/menu.inc).

Fiscale aftrekbaarheid betekent dat bepaalde kosten geheel of gedeeltelijk in mindering mogen gebracht worden van het behaalde bedrijfsresultaat om de belastbare basis van de onderneming te bepalen. Hierdoor wordt de belastbare basis voor een onderneming verminderd en wordt er een gedeelte belasting vermeden.

Naar aanleiding van de artikels die in de pers verschenen over de beroepskosten wil de FOD Financiën toch één en ander verduidelijken.

De wet definieert de beroepskosten, in algemene zin,

als kosten die zijn gedaan of gedragen om belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden. Ze moeten met andere woorden noodzakelijk in verband staan met het verkrijgen of behouden van de inkomsten die voor de belastingplichtigen uit het uitoefenen van hun beroepswerkzaamheid voortvloeien.

Bovendien kan de administratie steeds evalueren of sommige kosten waarvan de beroepsaard is vastgesteld, niet op overdreven wijze de beroepsbehoeften te boven gaan en in voorkomend geval de aftrek van een deel van die kosten weigeren.

Het komt aan de belastingplichtigen toe om aan te tonen dat welbepaalde kosten gedaan zijn om beroepsinkomsten te verwezenlijken.

De fiscus laat zich in haar beslissing in deze feitenkwestie over het beroepskarakter van deze kosten leiden door administratieve onderrichtingen, antwoorden op parlementaire vragen, rechtspraak en commentaar op de wetgeving.

Geldboeten

Voor zover ze van fiscale aard zijn, of met betrekking tot ander wettelijke bepalingen, worden hiermee inzonderheid bedoeld de administratieve geldboeten en de transactionele of gerechtelijke geldboeten.

Opm: kartelboeten: geldboeten die aan de onderneming worden opgelegd wegens overtreding of schending van de regels van de mededinging zijn ook niet aftrekbaar als beroepskosten.

Autokosten

De aftrekbaarheid van de autokosten voor vennootschappen (andere dan de kosten voor brandstof, financiering of mobilofoon) is gemoduleerd in functie van de CO2-uitstoot van de wagen (aftrek variërend van 50% tot 120%). Brandstofkosten zijn slechts voor 75% aftrekbaar. Opname in de verworpen uitgaven van 17% van het voordeel van alle aard van de wagens.

Receptie- en relatiekosten

Zijn slechts voor 50% als beroepskosten aftrekbaar, hoewel er beperkte uitzonderingen gelden. Zo blijven bijvoorbeeld kosten voor publiciteit en reclameartikelen onder bepaalde voorwaarden volledig aftrekbaar.

Beroepsmatig gedane restaurantkosten

Zowel binnen- als buitenlandse restaurantkosten zijn slechts voor 69% aftrekbaar. Er gelden bepaalde uitzonderingen, vb: restaurantkosten van vertegenwoordigers van de voedingsector.

Kledijkosten

Kosten voor niet-specifieke beroepskledij zijn niet als beroepskosten aftrekbaar (d.w.z. de kosten voor kledingstukken die in het dagelijkse leven ook kunnen worden gedragen of dienst kunnen doen als stads-, avond- of ceremoniekledij).

Niet-aftrekbare belastingen

De vennootschapsbelasting in de resultatenrekening wordt beschouwd als een verworpen uitgave. Ook de gewestelijke belastingen zijn fiscaal niet aftrekbaar.

Sommige uitgaven ten gunste van belastingplichtigendie gevestigd zijn in een ander land

Sommige uitgaven ten gunste belastingplichtingen gevestigd in een ander land met een aanzienlijk gunstigere belastingregeling worden niet als beroepskosten aangemerkt.

Uitgaven voor sociale voordelen (o.a. maaltijdcheques, geschenkcheques, …)

Algemene regel: worden niet als beroepskosten aangemerkt, de sociale voordelen die zijn toegekend aan werknemers en die ten name van de verkrijgers zijn vrijgesteld. Er is een beperkende lijst van uitgaven die bij de onderneming wel aftrekbaar zijn en bij de verkrijgers niet belastbaar zijn.

Niet-aftrekbaarheid afschrijvingen vaste activa

De eerste afschrijvingsannuïteit ten aanzien van tijdens het boekjaar verkregen of tot stand gebrachte vaste activa wordt slechts als beroepskosten aangemerkt in verhouding tot het gedeelte van het boekjaar waarin de vaste activa zijn verkregen of tot stand gebracht (pro rata).

KMO-vennootschappen kunnen wel nog een volledige afschrijvingsannuïteit in aftrek brengen. Worden vennootschapsrechtelijk als KMO-vennootschappen aangemerkt, de vennootschappen die niet meer dan één der volgende criteria overschrijden:

  • Jaargemiddelde van het personeelsbestand : 50
  • jaaromzet, exclusief de BTW : € 7,3 miljoen
  • balanstotaal : € 3,65 miljoen, tenzij het jaargemiddelde van het personeelsbestand meer dan 100 bedraagt.

 

Tijdens het boekjaar waarin het betreffende actief wordt vervreemd mag evenwel bij voortduur geen (pro rata temporis) afschrijving in aanmerking worden genomen.